”Jag tycker att man kan kräva mer av en chef i offentlig sektor och det handlar om hur vi är finansierade. Förtroendet hos våra kommuninvånare tar lång tid att bygga upp och är lätt att rasera. Får några chefer inom kommunen dåligt rykte för att de visat omdömeslöshet så faller det lätt på alla andra kommunala chefer också”…

Ylva Millback, personalchef i Jönköpings kommun, 19 december 2014.

Den 1 februari 2013 tillträdde Carl-Johan Korsås för andra gången som stadsdirektör för Jönköpings kommun. Sex år tidigare hade han lämnat jobbet efter bara sex månader för att flytta till Göteborg. Familjesituationen gjorde det omöjligt för honom att bosätta sig i Jönköping. 2013 var barnen äldre och situationen annorlunda; att flytta till Jönköping skulle inte längre vara några problem.
I samband med att Carl-Johan Korsås fick jobbet skrev han under en avsiktsförklaring där han förband sig att flytta till Jönköping ”så snart detta av praktiska skäl är möjligt under 2013”.
Det skulle dock dröja fyra år innan avtalet uppfylldes, först från och med den 1 maj i år är Jönköpings stadsdirektör skriven i Jönköping.

***

Strax efter att Carl-Johan Korsås tillträdde som stadsdirektör startade han en utredning av IT-avdelningen. Orsaken var att flera förvaltningar upplevde att de inte fick tillräcklig support.
– Den tidigare IT-chefen var väldigt inriktad på externt samarbete: med andra kommuner, SKL och länsstyrelsen, en del förvaltningar var missnöjda med supporten internt, säger en källa som tidigare arbetat på avdelningen.
För att komma tillrätta med problemen på IT-avdelningen anlitade Carl-Johan Korsås revisions- och konsultbyrån Deloitte. Han tog också hjälp av Kaj Stenman och en annan anställd.
– En kontakt som hade en kontakt som förmedlade den typen av kompetens som Kaj stod för, det var ett ledarstöd som han skulle in som.
Så förklarar Carl-Johan Korsås hur han kom i kontakt med Kaj Stenman.
Kaj Stenman benämns genomgående av Carl-Johan Korsås som en konsult, men i själva verket anställde stadsdirektören honom som ”verksamhetsstödjare” på 60 procent, med en motsvarande heltidslön på 55 000 kronor i månaden.

När kommunen ska anlita en konsult måste de genomföra en upphandling. Något förenklat innebär det att kommunen upprättar ett förfrågningsunderlag där det specificeras vad uppdraget går ut på och vilka kompetenskrav de ställer på konsulten. Ungefär som en platsannons för en ledig tjänst. Därefter lämnar företag anbud; de berättar vad de erbjuder, rekommenderar en person och specificerar vad det kommer att kosta. Först då skriver kommunen kontrakt med dem som har det bästa erbjudandet.
Processen är utformad för att garantera transparens, om ett företag som förlorar upphandlingen anser att de gjort det på felaktiga grunder kan upphandlingen överklagas till förvaltningsrätten.

***

Istället för att upphandla konsulter, som skulle arbeta med Deloitte för att utvärdera och förändra IT-avdelningen, valde Carl-Johan Korsås att anställa Kaj Stenman. Den något luddiga tjänstebeskrivningen löd: ”stöd i kommunens verksamheter”.
Kaj Stenman började sin visstidsanställning den 15 maj 2013 och enligt avtalet skulle anställningen som längst pågå året ut.
Men det är inte bara upphandlingar som är reglerade, även Jönköpings kommuns rekryteringar omfattas av lagar och kommunspecifika riktlinjer. Kommunens riktlinjer för rekryteringar utgör närmare 30 sidor av den personalhandbok som innehåller regler för all personalpolitik i Jönköpings kommun.
Rekryteringskapitlet, som har antagits av kommunfullmäktige, inleds med några kraftfulla meningar om ”att välja medarbetare är ett av de mest betydelsefulla beslut en chef fattar” och att felrekryteringar kan bli kostsamma på fler än ett sätt. Därför är det viktigt att allt rekryteringsarbete sker strukturerat och professionellt med fokus på likabehandling. Det är också viktigt att rekryteringar ”får ta den tid som behövs.”
När kommunen ska rekrytera en chef eller specialist är riktlinjerna än mer specifika. Där måste arbetsgivaren rådgöra med personalfunktionen. Dessutom måste facket ”ha insyn och möjlighet till påverkan i hela processen, från kravställande till beslut om anställning”.

***

Förutom anställningsavtalet, som har undertecknats av Carl-Johan Korsås, finns det inga dokument hos Jönköpings kommun som rör vare sig rekrytering eller beslut om att anställa Kaj Stenman som ”verksamhetsstödjare”. I stadskontorets samverkansgrupp träffas regelbundet representanter för kommunen och fackförbunden för att diskutera frågor som rör både fack och arbetsgivare. Men inte i något av samverkansgruppens protokoll nämns kommunens förslag att anställa Kaj Stenman som verksamhetsstödjare, trots att arbetsgivaren är skyldig att informera fackförbunden om tillsättningar av nyinrättade tjänster.
Först fem månader efter att Kaj Stenman tillträtt som ”verksamhetsstödjare”, nämns tjänsten i samverkansgruppens protokoll. Den 15 oktober 2013 tog representanten från fackförbundet Vision upp frågan om verksamhetsstödjarnas uppdrag på IT-avdelningen. Carl-Johan Korsås svarade att det kommer att ske en avstämning nästa vecka och därefter kommer de fackliga representanterna få en genomgång.
Några dokument som bekräftar om en genomgång verkligen blev av finns dock inte.

 

Den 19 november var det ett nytt möte med Stadskontorets samverkansgrupp. Då informerade Carl-Johan Korsås att den dåvarande IT-chefen ska sluta sin tjänst från och med den 1 december. Att han får sluta beskrivs, i protokollet, som en konsekvens av att Deloitte och verksamhetsstödjarna Kaj Stenman och Dan Wentzels arbete med att omorganisera IT-avdelningen. Något förslag om att byta ut chefen återfinns dock inte i rapporten från Deloitte.
– När jag förde samtal med förra chefen konstaterade jag att det var ett flerårigt förändringsarbete som skulle påbörjas och han hade bara ett år kvar till pension, då valde han att kliva av helt enkelt, berättar Carl-Johan Korsås.

***

Under samverkansmötet överraskade Carl-Johan Korsås de fackliga representanterna. Han berättade att Kaj Stenman skulle ta över som tillförordnad IT-chef under hela nästkommande år. Han motiverade det långa förordnandet med att de behövde god tid för att rekrytera en ny IT-chef. Han påpekade att det är viktigt att informera personalen innan Kaj Stenman skulle åka på en inbokad långresa och han frågade om det var möjligt att göra ett undantag från samverkansavtalets krav på att facket måste ha en veckas varsel för att kunna ta ställning till nya ärenden. De fackliga representanterna accepterade avsteget och uttryckte förståelse för tidspressen.

– När man går ut med tillförordnade tjänster tittar man ju vad man har närmast och med tanke på det arbete som Kaj gjort och med den responsen som fanns i organisationen så fanns det ingen anledning att gå ut med en annons. Det gör vi aldrig, höll jag på att säga, säger Carl-Johan Korsås.
När Kaj Stenman anställdes som IT-chef höjde han sin lön rejält; med 75 000 kronor i månaden är han inte bara en av kommunens högst betalda chefer, han tjänar också drygt 16 000 kronor mer i månaden än sin företrädare.
– Man kan ju inte jämföra med företrädaren utan lönen avgörs från tillfälle till tillfälle. Att han har högre lön än den tidigare chefen, så är det ofta faktiskt, säger Carl-Johan Korsås.
Någon förklaring till om kostnadsökningen för skattebetalarna var nödvändig finns inte. Jönköpings kommun har inte upprättat ett löneärende, där motiveringen av en anställds lön ska återfinnas.

***

Flera bland personalen blev förvånade när de informerades om att ”konsulten” som har varit där för att utvärdera verksamheten plötsligt har utsetts till chef.

– Helt plötsligt fanns han där. Det känns väldigt underligt. Han var konsult och blev plötsligt chef, berättar en källa.
När Kaj Stenman arbetade som verksamhetsstödjare, eller ”konsult” som Carl-Johan Korsås benämner det, gjorde han en rad djupintervjuer med personalen.
– Jag tror inte att många skulle ha varit så frispråkiga om de visste att det var deras nästa chef som intervjuade dem, berättar en annan källa.
Men det var inte bara samverkansavtalets riktlinjer som frångicks i samband med att Kaj Stenman, till personalens stora förvåning, utsågs till tillförordnad IT-chef.

 

Kommunens rekryteringar är en omfattande process som regleras av de policydokument som kommunfullmäktige har beslutat om. I synnerhet vid chefsrekryteringar finns det en lång rad riktlinjer som är till för att säkerhetsställa att en rekrytering blir lyckad.
PA-handboken beskriver hur chefsrekrytering är en samverkansfråga där processen ska vara öppen och transparent och att facket ska ha möjlighet till påverkan genom hela processen. Inför en rekrytering ska det bildas en rekryteringsgrupp som kan bestå av ansvarig chef, personal, yrkesspecialist och någon från personalenheten. De ska bland annat utforma en kravprofil. Profilen ska ställa krav på utbildning, erfarenhet och specifik kunskap för tjänsten som efterfrågas.
Först efter att kravprofilen har upprättats bestämmer rekryteringsgruppen om tjänsten kan utlysas internt eller om det krävs extern annonsering.

***

För att det ska vara möjligt att granska att en rekrytering har skett enligt lagar, avtal, personalpolitiskt program, styrprinciper och rekryteringspolicy är i stort sett alla handlingar som rör en anställning och rekrytering offentliga.
När vi begär ut handlingar som rör Kaj Stenmans anställning och rekrytering finns det inte mycket att lämna ut; förutom anställningsavtal, några protokoll från stadskontoret och en anmälan om bisysslor är det tomt.
Det finns ingen ansökan, ingen dokumenterad intervju och inget CV i Kaj Stenmans personalakt. Faktum är att det inte heller finns någon rekryteringsakt för tjänsten som IT-chef. När Carl-Johan Korsås har anställt en av kommunens högst betalda tjänstemän har han frångått i stort sett allt som står i rekryteringspolicyn. En rekryteringspolicy som kommunfullmäktige har fastslagit demokratiskt.
Inte heller har kommunen upprättat någon kravprofil för tjänsten, trots att PA-handboken beskriver det som ”det absolut viktigaste redskapet för att lyckas med en rekrytering”.

***

Personal på IT-avdelningen har uttryckt förvåning över hur ”konsulten” Kaj Stenman plötsligt var deras tillförordnade chef; de har beskrivit det som att de saknade insyn i rekryteringsprocessen.
Förklaringen är att det inte har varit någon rekryteringsprocess. Rekryteringen av Kaj Stenman har varit en mans verk – stadsdirektör Carl-Johan Korsås.
Carl-Johan Korsås anser inte att det behövdes någon rekryteringsprocess då de redan hade en perfekt kandidat i organisationen.
– Man kan inte rekrytera för rekryterandets skull, det är ju oseriöst. Man kan inte gå ut i en omfattande rekryteringsprocess när man redan har en bra person på plats, säger han.
I och med Kaj Stenmans förordnande hade personalen på IT-avdelningen plötsligt en chef som saknar tidigare erfarenhet och utbildning av IT och kommunal förvaltning.

***

På yrkesnätverket Linkedin beskriver Kaj Stenman sina färdigheter, erfarenheter och utbildningar. I stort sett allt handlar om ledarskap, coacha, försäljning, marknadsföring och att ”få saker att hända”. Övriga specialiteter är mer fritidsbetonade. Segling, skärmflygning och dykning. Inte något på den 47 punkter långa listan nämner något som kan härledas till IT-verksamhet.
14 personer på Linkedin beskriver Kaj Stenmans egenskaper. De ger bilden av en karismatisk talare, inspiratör och visionär. Flera vittnar om att han har en stor förmåga att entusiasmera säljorganisationer i allmänhet och inom bostadsmarknaden i synnerhet. Ingen nämner något om IT eller kommunalförvaltning.
Inte heller har Kaj Stenman den utbildning som många kommuner kräver av en kommunal IT-chef. Istället för en högskoleexamen har han läst kurser på Berghs School of Communication, en privatutbildning för kommunikatörer.

Detta är enligt många anställda en av huvudanledningarna till turbulensen inom IT-verksamheten – de har en chef utan vare sig utbildning eller tidigare erfarenhet av IT och kommunalförvaltning.
– Kaj hade inte och har fortfarande inte så mycket kunnande inom IT vilket medför att han lutar sig mot först den ene och sedan den andre då han själv inte kan så mycket. Det kan vara personal eller chefer på avdelningen, konsulter, leverantörer eller kollegor som andra IT-chefer i Stockholm. Rätt som det är så är den gamla favoriten dissad och inte mycket värd. Då blir det en ny ”rådgivare”, skriver en källa till kommunens whistleblower.
Carl-Johan Korsås ser dock inga problem med att kommunens IT-chef saknar utbildning eller tidigare erfarenhet inom IT.
– Det skulle upprättas fungerande relationer mellan förvaltningarna och IT och jobba med personalen. Det primära är att man är en duktig ledare och de egenskaperna hade Kaj.

***

Då Jönköpings kommun inte har upprättat någon kravprofil för tjänsten som IT-chef, går det heller inte att se varför de aktivt valt att anställa en chef som saknar tidigare erfarenhet eller utbildning inom IT och kommunalförvaltning. Klart är att valet är ovanligt. Kravprofiler och CV för IT-chefen hos flera, storleksmässigt, motsvarande kommuner trycker hårt på utbildning och erfarenhet inom IT.
– Jag kan inte säga hur det ser ut i andra organisationer, men även på andra förvaltningar har vi ledare som saknar fackkunskap eller erfarenhet.
Carl-Johan Korsås argument för att anställa Kaj Stenman som tillförordnad IT-chef under hela 2014 var att de behövde tid för att genomföra en ordentlig rekrytering. På Stadskontorets samverkansmöte 11 juni 2014 föreslår han istället att Kaj Stenmans tjänst ska förlängas över hela 2015. Anledningen är att förändringsarbetet på IT-avdelningen är långt ifrån färdigt och att rekryteringsprocessen av en ny avdelningschef ska börja under våren 2015.
Inte heller denna gång hade de fackliga organisationerna något att invända.
Någon rekryteringsprocess inleddes dock inte den här gången heller. Istället väljer Carl-Johan Korsås att fastanställa Kaj Stenman. Den 9 september 2015 författar Carl-Johan Korsås en tjänsteskrivelse där han föreslår att Kaj Stenman ska tillsvidareanställas som IT-chef. Han skriver: ”Delar av de planerade förändringarna är just genomförda varför förslaget att anställa Kaj Stenman är av vikt för fortsatt gynnsam utveckling.”

Att det aldrig kom till stånd någon rekryteringsprocess av en permanent IT-chef förklarar Carl-Johan Korsås med att de redan hade en perfekt kandidat för jobbet i Kaj Stenman.
– När det var dags att påbörja rekrytering var alla, medarbetare, enhetschefer, kollegor, avdelningschefer och de fackliga företrädarna, överens om att det bästa var att Kaj blev tillsvidareanställd, säger Carl-Johan Korsås.
Hur vet du att alla medarbetare var överens?
– Jag fick mejl och samtal, framförallt ett par mejl från medarbetare på IT-avdelningen som faktiskt tyckte att det bästa vore om Kaj kunde få vara kvar.
Samtidigt har vi pratat med flera ur personalen som inte är nöjda med att Kaj Stenman blev chef.
– Det fanns ingen kritik mot honom då, jag har ju lyssnat på folk det förstår du ju.
Om nu alla var överens – är det ett giltigt skäl för att strunta i demokratiskt fattade beslut kring hur rekrytering ska gå till?
– Vilka demokratiska beslut?
Kommunfullmäktige har antagit en rekryteringspolicy som ligger till grund för PA-handboken och besluten om att upprätta en kravprofil.
– De som vet hur jag rekryterar vet att jag alltid är väldigt noggrann. Alla var helt överens, även facket, om att förändringsarbetet inte var avslutat och att Kaj var den bästa personen att leda IT-avdelningen.
Så rekryteringspolicyn som politikerna har fattat beslut om måste inte följas?
– Den ska följas när vi behöver göra helt nya rekryteringar, men nu hade vi en bra person på plats. Kravprofilen ska visa vilken bakgrund och egenskaper man ska ha och Kaj fyllde ju alla dessa profiler och då finns det ingen anledning, det kostar ju pengar att rekrytera.
Genom att bryta mot en lång rad demokratiskt fastslagna direktiv har stadsdirektör Carl-Johan Korsås, på bara några år, gett Kaj Stenmans karriär och inkomst en rejäl skjuts. På resan från verksamhetsstödjare till IT-chef ökade Kaj Stenmans totala beskattningsbara inkomst med ungefär 200 000 kronor.